عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)

اثبات شنیدن ارواح مردگان
اثبات شنیدن ارواح مردگان
۲۲ فروردین , ۱۳۹۴
عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)
عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴
عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)

عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)

نام کتاب: عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)

شاعر: آنه محمد قربانی
به اهتمام: بای محمد قلیچی

ناشر: انتشارات مختومقلی فراغی