عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)

عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)
عمر یولی (شاهیر آنه محمد قربانی نگ دیوانی- مجموعه اشعار ترکمنی)
۱۷ شهریور , ۱۳۹۴
یالقار (مجموعه اشعار)
یالقار (مجموعه اشعار)
۱۲ فروردین , ۱۳۹۶
عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)

عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)

نام کتاب: عروس گوگ تپه (مجموعه داستان های مردمان ترکمن به زبان فارسی)

نویسنده: بی بی حمیده محمد نیازی

ناشر: انتشارات مختومقلی فراغی